Vi söker efter medlemmar till samfällighetsstyrelsen. Att ha en fullsatt styrelse är av största vikt för att kunna driva samfälligheten framåt och säkerställa att alla beslut och aktiviteter sker i enlighet med medlemmarnas önskemål. Ta chansen att påverka samfällighetens utveckling och bidra till en trivsam och välfungerande samfällighet. Vi uppmanar alla som är intresserade att söka en plats i styrelsen så vi fortsatt kan driva i egen regi.

Om vi inte har en fullständig styrelse som presenteras den 23 april kommer Länsstyrelsen utse en syssloman. Länsstyrelsen kommer bestämma arvode men det är vi som samfällighet som kommer bekosta sysslomannen.

Är du intresserad eller känner du någon som skulle passa bra i styrelsen? Skicka till styrelsenslatta@gmail.com,Tack för ditt engagemang!


Motioner till årsstämman (Söndag den 23 April) ska lämnas till styrelsen senast sista februari. 
Det är viktigt att informationen i motionerna är tydlig och innehåller följande punkter:

 • Fördelar för boende i samfälligheten: Beskriv hur motionen kommer att förbättra för de boende i samfälligheten.
 • Kostnader kopplade till motionen: Redogör för vilka kostnader som kommer att uppstå om motionen genomförs, så att medlemmarna i samfälligheten kan förstå och ta beslut.
 • Ändamålet: Beskriv tydligt vad motionen syftar till och vilken förändring den ska leda till.

Det är viktigt att motioner är välformulerade och tydligt beskriver ändamålet, detta för att öka chansen att motionen godkänns på årsstämman.


Tomgångskörning max 1 min
Vi vill påminna alla boende att i så liten mån som möjligt låta motorn gå på tomgångskörning. Detta gäller i synnerhet vid fastigheten då våra luftintag sitter på framsidan och medför att skadliga ämnen intas via luftsystemet.

Budgetstämman

Protokollet för budgetstämman inklusive bilagor hittar ni på vår hemsida: www.slatta.org


Information kring utebliven betalning

Det är viktigt att betala månadsavgiften i tid. En sen inbetalning drabbar inte bara en själv, det kan komma att påverka samtliga medlemmar i föreningen.

Om samfälligheten har problem med medlemmar som inte betalar månadsavgifterna i tid innebär det att de som betalar i tid säkrar upp för de som inte betalar i tid. Om problemet med uteblivna betalningar fortsätter under en längre period, kan det resultera i att föreningen inte kan täcka sina kostnader, så som skötsel och underhåll av våra gemensamhetsanläggningar, el, värme och vatten.

Samfällighetens bokföringsbyrå följer kontinuerligt upp inkommande betalningar. I de fall betalningar uteblir eller är sena, gör bokföringsbyrån en påminnelse direkt till aktuellt hus samt informerar styrelsen om vilka husägare som släpar efter. Strävan är att i sådana fall få skulden reglerad snarast.


Enligt lag är förfallna belopp direkt utmätningsbara och dessutom förenade med förmånsrätt, det innebär att styrelsen kan vända sig direkt till kronofogden och att föreningens fordran ska utmätas före medlemmens eventuella andra skulder.

Om medlem ej betalat trots påminnelse tas ärendet vidare till kronofogden för utmätning.


Pågående projekt och kommande aktiviteter i området:

 • Årsmöte söndag den 23 April
 • Översyn av utomhusbelysningen på garagen.
 • Översyn avfallshanteringen i området samt eventuell fastighetsnära förpackningsinsamling.
 • Uppdatering av förslag avseende möjlighet till elbilsladdning i området.

Avklarade projekt i området:

 • Budgetstämma 2023-01-10.
 • Asfaltering av alla infarterna till området 
 • Lagning av potthål och sprickor på övriga vägar i området.
 • Städdag
 • Byte av Gatubelysning till energieffektiva ledkällor

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, styrelsenslatta@gmail.com

Nästa styrelsemöte:

Onsdag 15 februari 2023