Ärenden till styrelsen

Frågor som kommer upp och som ni medlemmar vill att vi i styrelsen ska behandla ska skickas in till vår styrelsemail, styrelsenslatta@gmail.com.

Vi vill påminna om att ej gå direkt till en styrelsemedlem med ärenden. Hur enkelt och smidigt det än må vara så måste ett ärende in via rätt kanal.

–                               Vi söker nya styrelsemedlemmar.

Den nya styrelsen antogs vid konstituerande möte 2023-04-24. Vi ber om ert tålamod och förståelse för att det tar tid för en ny styrelse att etablera sig och för att få igång fungerande rutiner.

Tyvärr har två av våra styrelsemedlemmar valt att lämna styrelsen (ordförande och sekreterare). Vi kommer därför kalla till en extrastämma i oktober (separat kallelse kommer).

Kan och vill du bidra till att gemensamt förvalta och vårda vårt gemensamma boendeområdet. Anmäl ditt intresse snarast till styrelsenslatta@gmail.com

–                               Vad är en samfällighet och vad är styrelsens uppdrag.

En samfällighet äger och förvaltar gemensamma utrymmen och anläggningar. En samfällighet har allt som ofta gemensamma utrymmen som behöver finansieras. Till exempel en lekpark, grönområden, väg, VA-system, föreningshus, parkeringsplatser eller garage. Medlemmarna delar på ansvaret och kostnaderna för underhållet och reparationer. 

En styrelse i en samfällighet sköter bland annat föreningens dagliga verksamhet. Styrelsen är också ansvariga för att verkställa beslut som föreningens medlemmar beslutar om.

1.    En styrelse ska verka i medlemmarnas intresse och förvalta föreningens gemensamma fastigheter eller anläggningar på ett ansvarsfullt sätt.

2.    En styrelse ska också se till att medlemmarna följer stadgarna och att medlemsavgifter och andra gemensamma utgifter betalas i rätt tid. Detta inkluderar att hantera eventuella tvister och problem som kan uppstå inom föreningen.

(information från samfalligheterna.se)

Vi vill med denna information påminna om att vi lever, bor och äger området i vår samfällighet tillsammans. Vi ser gärna ett större engagemang från alla medlemmar för att vi ska fortsätta ha en trivsam och välfungerande miljö att bo i. Genom att läsa information som styrelsen skickar ut, bidra i olika projekt/projektgrupper och att medverka vid våra gemensamma städdagar här i området.

Vi vill uppmärksamma er på att vi i styrelsen också är medlemmar här i samfälligheten- och att vi gör allt styrelsearbete på vår fritid för att förvalta vårt gemensamma område. Detta innebär att det ibland kan ta tid innan ni får svar på ert mail. Vi vill att ni ska veta att vi läser alla mail och prioriterar alla ärenden i tur och ordning.

–                               Avfallshantering.

På området har vi 3 platser för sophantering. Två i den nedre delen och en i den övre.

Där kastar vi enbart brännbart och komposterbart i respektive molok.  Alla sopor som slängs ska vara i välförsluten påse. Inga sopor får placeras på marken utanför, skicka inte barnen om de inte når upp till luckan. Vi vill be er  vänligt men bestämt att respektera detta med hänsyn till de medlemmar som bor bredvid molokerna. Om alla medlemmar följer denna information så kan vi förhindra dålig lukt omkring dessa områden men även för att slippa skadedjur.

Tömning sker varannan vecka (under perioden juni-september 2023 sker tömning i övre området varje vecka).

Glas, tidningar, metall mm kastas vid återvinningsstationen i Slätta centrum eller avfallsanläggningen på Ingarvet.

–                               Pågående arbeten i samfälligheten.

·       Nytt tak på nedre kvartersgården, kommer att ske under hösten 2023.

·       Lekpark vid övre området (runt hus 357) kommer att rustas upp. Arbetet påbörjas under hösten 2023. Vill du vara med i projektgrupp lekpark, maila styrelsen.

·       Pågående arbete kring trädfällningar i området. Arbetet hoppas vi på att kunna avsluta under hösten 2023.

·       Moloker för sopor i övre området ska bytas ut. Arbetet hoppas vi på att kunna avsluta under hösten 2023.

·       Laddstolpar för elbilar. Projektgruppen kommer att träffas under hösten 2023. Vi återkommer med mer information.

·       Garagen i området ska fräschas upp. Det ska bytas brädor och målas. Flera av garagelängorna i nedre området är färdiga men det finns fortfarande mycket arbete kvar innan alla garage är uppfräschade. Detta arbete utförs av oss medlemmar och ska vara färdigt senast våren 2024.

–                               Avslutade arbeten i samfälligheten

Spolning av gatubrunnar där det har varit stopp.

–                               Övrig information.

De hål i cykelvägen ner mot Slätta skolan utanför hus 297/299 har kommunen nu påbörjat arbetet med att laga.

–                               Gemensam städdag 21/10 kl 9.30

Lördag den 21/10 kl 9.30 är vår gemensamma städdag. Vi möts kl 9.30 vid nedre kvartersgården för information och gruppindelning av sysslor.

Det som ska göras är:

·       Alla farthinder ska plockas undan och förvaras i kvartersgården i respektive område.

·       Alla blomlådor ska städas ur och ställas vid sidan av vägen, för att göra plats åt plogbilen.

·       Vi lyfter undan bänkar som ej står på grönområden. Detta även det för att göra plats åt plogbilen.

·       Blomlådor vid övre kvartersgården ska köras till tippen.

·       Ogräs ska rensas utanför övre kvartersgården.

·       Vi krattar löv och gör en allmän uppfräschning i området.

Gemensamt fika vid nedre kvartersgården kl 12.00 för avstämning.

Container är beställd och kommer i vanlig ordning vara placerad vid nedre kvartersgården och en i övre området vid den stora lekparken. Container fyller vi endast med löv och grenar (allt annat som ligger i container får vi annars böta för).

Vi städar vårt gemensamma boendeområde lördag den 21/10. Om det efter städdagen finns plats kvar i container är det fritt fram att slänga löv och grenar från den egna trädgården.

–                               Nästa styrelsemöte.

2023-10-16 kl. 18:00

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, styrelsenslatta@gmail.com