Tack!

Styrelsen vill tacka er alla som deltog på vårt informationsmöte för boende som är intresserade att delta i styrelsen av samfälligheten. Er närvaro och engagemang visar hur viktig frågan om en fungerande styrelse är för oss alla.

Som ni säkert redan känner till är en samfällighet en grupp av fastighetsägare som tillsammans ansvarar för underhåll och utveckling av gemensamma områden och faciliteter. En fungerande styrelse är avgörande för att säkerställa att samfälligheten fungerar smidigt och att alla medlemmar är nöjda.

Vi uppskattar verkligen att ni har visat intresse för att arbeta i styrelsen och bidra till samfällighetens framgång.


Årsmöte

Vi vill påminna er om att samfällighetens årsmöte närmar sig och kommer att hållas på söndag den 23 april kl. 16.00.

Värmecentralen
Den 26 februari såg vi ett betydande svinn på vattnet i fjärrvärmenätet. Vi vill informera er om att fjärrvärmen har stabiliserat sig. Även om fjärrvärmen nu fungerar som den ska, kommer vi att fortsätta att hålla ögonen på situationen och bevakar den löpande. Om ni upplever några problem med fjärrvärmen, tveka inte att kontakta oss.

Valberedning
Vi söker nu frivilliga valberedare inför nästa års årsmöte. Valberedarna kommer att ha en viktig roll i att identifiera och nominera potentiella kandidater för styrelseposterna i samfälligheten. Vi vill uppmana alla som är intresserade av att bidra till samfällighetens utveckling att överväga att bli en del av valberedningen.

Enkät kring ladd-infrastruktur
För boende som inte har tillgång till garageuppfart på egen tomt skickade styrelsen ut en enkät den 26 mars för att undersöka intresset av ladd-möjligheter av el-/hybridbil. Vi önskar alla som fått detta mail att svara på enkäten, resultatet ger ett bättre underlag för styrelsen att fatta en rekommendation för kommande investering.


Pågående projekt och kommande aktiviteter i området:

– Årsmöte söndag den 23 April
– Översyn avfallshanteringen i området samt eventuell fastighetsnära förpackningsinsamling.
– Uppdatering av förslag avseende möjlighet till elbilsladdning i området.

Avklarade projekt i området:

– Budgetstämma 2023-01-10.
– Översyn av utomhusbelysningen på garagen.
– Asfaltering av alla infarterna till området
– Lagning av potthål och sprickor på övriga vägar i området.
– Städdag
– Byte av Gatubelysning till energieffektiva ledkällor

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, styrelsenslatta@gmail.com

Nästa styrelsemöte:

Onsdag 19 April