Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som var med på städdagen.

 Pågående projekt och kommande aktiviteter i området:
– Översyn av utomhusbelysningen på garagen.
– Översyn avfallshanteringen i området samt eventuell fastighetsnära förpackningsinsamling.
– Uppdatering av förslag avseende möjlighet till elbilsladdning i området.
– Budgetstämma 2023-01-10.

 Avklarade projekt i området:
– Asfaltering av alla infarterna till området 
– Lagning av potthål och sprickor på övriga vägar i området.
– StäddagByte av Gatubelysning till energieffektiva ledkällor

Valberedning

Under årsstämman beslutades det om att styrelsen skulle utse valberedare. Vi söker därför 2-3 frivilliga som valberedare.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman ta fram följande förslag:

1.       val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

2.       val av revisor

3.       val av styrelsesuppleant

4.       val av revisorssuppleant

Styrelsen vill betona vikten i att ni som boende i Slätta samfällighetsförening nr 4 inkommer med intresseanmälan. För att vi även efter nästa årsstämma ska kunna fortsätta förvalta våra gemensamma anläggningar så behöver vi en fulltalig styrelse.

Vi önskar att ni inkommer med intresseanmälan  till styrelsenslatta@gmail.com senast 2022-10-29, 
Tack för ditt engagemang!


Nedfällda tallar
För dom som önskar finns det möjlighet att ta vara på ved från nedfällda tallar. Dessa finns i skogen mellan det övre och nedre området. Viktigt att ni tänker på säkerheten om ni börja såga i stockarna så de inte rullar nedför slänten. Tänk på hastigheten
Styrelsen har fått kännedom om fordon som kör med hög hastighet vid infarten i övre området och ner för backen.
Vi ber er tänka på hastigheten när ni kör i området.


Energispartips 
Rumstemperaturen

a) Håll en så låg rumstemperatur som möjligt och som passar just dig/er.
Varje grads ökning av rumstemperaturen motsvarar ca: 5% ökning av energiförbrukningen.

b) Se till att termostaterna på dina element fungerar som de ska.
Om elementet inte svalnar när inställd temperatur är uppnådd så prova med att skruva loss termostaten och ”motionerar” den genom att trycka på och smörja ”piggen” som sticker ut.
En väl fungerande termostat ska stänga av värmetillförseln när inställd temperatur uppnåtts.
När elementet ger värme ska det vara varmt i den övre delen och så kallt som möjligt nedtill.
Då har man tagit ut så mycken som är möjligt av värmen i fjärrvärmevattnet!

c) Varje kWh du förbrukar och kan läsa av på din värmemätare betalar du själv.

Bada eller duscha?
Energin som går åt för att värma upp ett fullt badkar med vatten brukar man säga förbrukar ungefär fem kilowattimmar.
För att göra av med samma mängd energi kan man duscha i tolv minuter.
Har du ett modernt, snålspolande duschmunstycke kan man duscha i tjugofyra minuter.

Vår värmeåtervinning ovanför köksfläkten
a) De som inte har bytt har en Bacho värmeväxlare sittande ovanför köksfläkten. Den sägs kunna återvinna ca: 50% av värmen i frånluften om den sköts om på rätt sätt.
Återvinningspaketet i den ska enligt anvisningarna tas ut och rengöras/diskas ett par ggr/år.

b) I värmeväxlaren finns också en el-värmeslinga som ska ge lite extra värme vid extrem kyla.
Det kan vara bra att veta att den finns eftersom det kan bli en väldigt hög elförbrukning om den står felaktigt inställd. Vissa har den helt avstängd hela året! Kanske värt att pröva.

Värmeväxlaren/varmvattenberedaren
Även här har vissa bytt till en modernare växlarutrustning.
En utrustning från tidigt 80-tal men som trots det fungerar rätt bra i många av våra hus.
Problemen är oftast reglerventilen, blandarventil, shunt och cirkulationspump.
Vissa av dessa komponenter är dessutom näst intill omöjligt att få tag i som reservdel i dag.
Vad kan man göra för att optimera värmeväxlaren/varmvattenberedaren?

a) Det viktigaste är att få en stor skillnad i temperatur mellan ingående och utgående vattnet.
Det är i dagligt tal benämnt ”delta T” och ska vara så högt som möjligt. Försök nå minst 20.
Ju högre ”delta T” du har desto mindre fjärrvärmevatten a’ 1:60/m3 förbrukar du.

b) Hur mycket fjärrvärmevatten du behöver regleras av den vita reglerventilen graderad 1 – 4.
Det är en typ av termostat som fungerar ungefär som de på dina element och måste skötas på
samma sätt som dessa (läs ”Rumstemperaturen b)” ). Ju lägre inställning du kan ha desto högre
”delta T” får du och därmed mindre förbrukning (flöde) av antalet m3 fjärrvärmevatten/år.

c) Cirkulationspumpen kan i de flesta hus vara inställd på minsta flödet (minsta antal liter/h).
Ju långsammare fjärrvärmevattnet rinner genom elementen desto mer värme hinner du få ut.
På sommaren när du inte behöver värme till elementen kan du spara en hel del på att stänga av den helt. Starta den med någon/några veckors mellanrum för att undvika den rostar fast.

d) Försök att få en så liten förbrukning som möjligt i såväl kWh som flöde i m3 per dygn efter att ha gjort vad du kan enligt alla punkter ovan.

En bra början är att du läser av värmemätaren varje månad och skriver in dina siffror i bladet du fick vid årsskiftet. Räkna fram din månadsförbrukning och jämföra med en granne med samma hustyp och ungefär samma antal boende i huset.

Vårt kallvatten
I din månadsavgift har du preliminärt betalat för en fast avgift samt en genomsnittlig årsförbrukning som kan variera något från år till år. Förbrukning utöver detta tilläggs debiteras.
Var noga med att inte toaletter/kranar står och läcker. Det kan gå åt hundratals m3 på ett år!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, styrelsenslatta@gmail.com

Nästa styrelsemöte:

15 December